Cenník

CENNÍK

lekárskych výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, platný od 01.04.2015 na základe novely zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov schválený NR SR dňa 11.03.2015.

1 Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 25 eur
2 Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na nosenie zbrane 25 eur
3 Vystavenie zdravotného preukazu 10 eur
4 Predĺženie zdravotného preukazu 5 eur
5 Prepichnutie ušníc 15 eur
6 Potvrdenie o zdravotnom stave na brigády 5 eur
7 Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa do detského tábora 3 eur
8 Potvrdenie o zdravotnom stave pre športové kluby 10 eur
9 Potvrdenie o zdravotnom stave na zaradenie dieťaťa do jaslí a MŠ 3 eur
10 Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa pre jasle a MŠ po chorobe 2 eur
11 Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia 2 eur
12 Vystavenie tlačiva „Hlásenie po úraze“ pre komerčné poisťovne 10 eur
13 Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 10 eur
14 Potvrdenie o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania 10  eur
15 Potvrdenie o spôsobilosti na stredoškolské štúdium 2 eur
16 Potvrdenie o spôsobilosti na vysokoškolské štúdium 2 eur
17 Výpis zo zdravotnej dokumentácie pred cestou do zahraničia v slovenčine 10 eur
18 Vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodiča

(pre súdne konanie, bytové otázky)

10 eur
19 Vyšetrenie zahraničného pacienta mimo EÚ 50 eur
20 Preventívna prehliadka na vyžiadanie mimo jednotlivých preventívnych prehliadok 20 eur
Platba v hotovosti !!!
V Nitre dňa 01.04.2015                                                                      MUDr. Lýdia Jančíková